cookies
Máme nejlepší "cookies" a nebojíme se je použít
Akceptovat všechny cookies

native_instruments

Podmínky využívání MUZIKER KLUBU

Tyto podmínky upravují členství v MUZIKER KLUBU (dále jen "klub") a vztahy mezi společností Muziker, a.s., Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddíle Sa, vložce č. 3337 / B, IČ: 35840773, DIČ: 2021680991, jako provozovatelem na jedné straně (dále jen "provozovatel") a zákazníkem, který si pořídí využívání služeb klubu (dále jen "člen klubu" nebo "člen") na druhé straně, a tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek provozovatele.

I. MUZIKER KLUB

Věrnostní zákaznický systém MUZIKER KLUB představuje systém výhod pro zákazníky společnosti Muziker. Výhody věrnostního systému lze využívat ve všech obchodních provozech společnosti Muziker (v internetovém obchodě i na prodejnách).

II. Členství

Členem MUZIKER KLUBU se může stát každá osoba, která se podle pravidel uvedených v těchto podmínkách využívání MUZIKER KLUBU stane nebo je držitelem věrnostní karty, kterou dostane po úspěšné registraci členství prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Členství vzniká na neurčitou dobu jako součást registrace zákazníka na internetové stránce provozovatele nebo na některé z obchodních provozů společnosti provozovatele. V případě nesouhlasu s členstvím v rámci registrace k zákaznickému účtu na internetových stránkách společnosti Muziker, a.s. klient označí příslušnou opci nesouhlasu s členstvím a jeho registrace k zákaznickému účtu proběhne bez registrace členství v klubu. Členství zaniká zrušením registrace nebo vědomým vypovězením ze strany člena nebo provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na vypovězení členství v případě, že člen zneužil pravidla klubu nebo má důvodné podezření, že člen využívá klub v rozporu s platnými zákony nebo pro porušování práv třetích osob, pro napomáhání trestné činnosti či pro důvodné podezření, že skutečným uživatelem klubu nebo zákaznického účtu je jiná osoba než zaregistrovaná osoba. Zánik členství má za následek nenávratnou ztrátu všech nespotřebovaných disponibilních a rezervovaných bodů a deaktivaci věrnostní karty člena. Členství v klubu, věrnostní karta a výhody klubu jsou nepřenosné. Registrace k členství v klubu se zpětnou platností nebo uplatnění výhod klubu se zpětnou platností je nepřípustné. Věrnostní karta je samostatně neprodejná.

III. Zvýhodněné nákupy za nasbírané body

Při nákupu získává člen klubu příslušný počet bodů, který přísluší jednotlivým zbožním položkám. Nasbírané body představují finanční kredit, který lze čerpat při dalších nákupech v rámci pravidel těchto podmínek. Příslušný počet bodů získatelný nákupem je viditelný na detailu produktové položky v katalogu i v košíku internetového obchodu.
Podmínkou získání bodů při nákupu zboží na dálku (prodej přes internet) je členství v klubu, vlastnictví klubové věrnostní karty, registrace k zákaznickému účtu na internetové stránce www.muziker.com, realizace nákupu ve stavu přihlášení k zákaznickému účtu a pozitivní bodová hodnota zveřejněna na detailu produktové položky v katalogu sortimentu na internetové stránce www.muziker.com.
Pokud je výsledná cena produktu výsledkem individualní dohody o ceně mezi provozovatelem a členem klubu nebo individuální úpravy cen pro člena klubu, nemá člen klubu nárok na vybrané body. Pokud si člen klubu uplatnil slevový kupón na konkrétní produkt anebo na celou objednávku, nezíská za tento produkt anebo objednávku žádné klubové body.
Podmínkou získání bodů při nákupu na kterékoliv z tzv. fyzických prodejen provozovatele je členství v klubu, prokázání vlastnictví věrnostní karty (prostřednictvím předložení věrnostní karty nebo prokázáním čísla věrnostní karty nebo uvedením e-mailové adresy, která se váže k vlastnictví klubové karty), platná registrace k zákaznickému účtu na internetové stránce www.muziker.com a pozitivní bodová hodnota zveřejněna na detailu příslušné produktové položky v katalogu sortimentu na internetové stránce www.muziker.com.
Při nákupu v internetovém obchodě se získané body členovi klubu připíší a stanou se disponibilními až po uplynutí ochranné lhůty 30 dnů od připsání platby za objednávku v účetnictví provozovatele. V případě, že si člen opatřil doplňkovou službu poskytnutí prodloužené lhůty pro právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu o dalších 30, resp. 60 dní, připíší a stanou se body pro člena klubu disponibilními pro účely čerpání až po uplynutí lhůty 60, resp. 90 dní. Při nákupu na některé z prodejen se získané body členovi klubu připíší a stanou disponibilními ihned po nákupu (při nákupu na splátky a na fakturu se však body stanou disponibilními až po 30 dnech od připsání platby na účet provozovatele). Aktuální počet disponibilních bodů se členovi klubu zobrazí ve stavu aktivního přihlášení do jeho zákaznického účtu nebo při nákupu na některé z prodejen na účtence za uskutečněný nákup, případně mu tuto informaci poskytne na požádání zákaznický personál prodejny. Pokud člen klubu nerealizuje nový nákup do 6 měsíců od posledního nákupu, celková hodnota jeho disponibilních bodů se sníží o 50 %.
Při nákupu si člen klubu může zvolit, jaký počet svých disponibilních bodů použije na zaplacení nákupu. Zvolený počet bodů se zobrazí ve formě snížení celkové částky nákupního košíku. Při čerpání odpovídá hodnota 100 bodů hodnotě 1 EUR. Při přepočtu na tvou měnu použijeme aktuální konverzní kurz. Čerpání bodů je možné v rámci platby za zboží uplatnit až do 100 % hodnoty zboží.
Uplatnění bodů (čerpání) je možné pouze v rámci nákupu realizovaného v internetovém obchodě provozovatele, není možné ho uskutečnit při nákupu v síti tzv. fyzických prodejen provozovatele.

IV. Prodloužená 30denní lhůta pro odstoupení od smlouvy (vrácení zboží bez udání důvodu)

Člen klubu má nárok na prodlouženou 30denní lhůtu na odstoupení od smlouvy nad rámec běžné zákonem stanovené 14denní lhůty. Během této prodloužené lhůty může uplatnit své právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Toto právo se však vztahuje pouze na nepoškozené zboží v originálním balení. V případě, že kontrola provozovatele nezjistí žádný rozpor stavu vráceného zboží vůči těmto podmínkám, poskytne provozovatel členu klubu finanční poukázku v hodnotě ceny zboží uvedené na prodejním dokladu, kterou může člen klubu použít výhradně na nákup dalšího zboží. Odstoupení od smlouvy během prodloužené lhůty je vyloučeno v případě těch druhů zboží, které jsou v této souvislosti uvedeny v příslušných ustanoveních o výlukách v části o právu na odstoupení od smlouvy v obchodních podmínkách provozovatele.

V. Prodloužená 3letá záruka na zboží

Členství v klubu opravňuje na uplatnění prodloužené 3leté záruky na nové zboží ze sortimentu provozovatele. Toto právo se nevztahuje na spotřební materiál, drobný spotřební materiál, zboží podléhající zkáze ani na zánovní zboží, které se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek provozovatele o záruce. Lhůta pro vyřízení reklamace produktu může být v případě složitější technické diagnostiky nebo opravy zboží delší než 30 dní. Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby vyskytne taková vada produktu, kterou lze odstranit a vada není ze záruky vyloučena, provozovatel odstraní vadu na své náklady. Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby vyskytne taková vada produktu, kterou nelze odstranit, provozovatel nevrátí členovi klubu plnou kupní cenu, ale poskytne záruční plnění formou vystavení poukázky v zůstatkové hodnotě reklamovaného zboží. Tato poukázka slouží výhradně na nákup jiného zboží. Ostatní ustanovení obchodních podmínek o záruce tímto zůstávají nedotčeny.

VI. Nákupy se speciálními slevami na vybrané produkty a služby

Člen klubu má možnost nákupu vybraných produktů a služeb s exkluzivním cenovým zvýhodněním.

VII. Závěrečná ustanovení

Na člena klubu, který je v klubu registrován jako právnická osoba, se nevztahuje právo na užívání výhod prodloužené 3leté záruky na zboží a prodloužené 30denní lhůty pro odstoupení od smlouvy (vrácení zboží bez udání důvodu).
Při odstoupení od smlouvy nemá člen klubu nárok na vrácení vyšší finanční hodnoty než té, která je uvedena na prodejním dokladu, to znamená, že nemá nárok na vrácení uplatněných bodů v peněžní ani naturáliích. Rezervované body získané za nákup zboží, které člen klubu vrátil v rámci odstoupení od smlouvy do 30 dnů, budou nenávratně odečteny ze zůstatku jeho rezervovaných bodů.
Aktuální seznam výhod je zveřejněn na stránkách provozovatele. Minimální rozsah výhod je uveden v těchto podmínkách. Člen klubu bere na vědomí, že seznam výhod se může časem měnit.
Provozovatel neodpovídá za omezení využívání klubu z důvodů na straně třetích osob (např. obchodní partner provozovatele), z důvodů, které nastaly nezávisle na vůli a/nebo konání provozovatele. Provozovatel je oprávněn dočasně pozastavit využívání klubu, aniž takové pozastavení bylo považováno za porušení povinnosti provozovatele, a to z důvodu bezpečnosti, případů vyšší moci (okolnosti, které jsou nezávislé na vůli provozovatele a provozovatel je nemůže ovlivnit), rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci, pro výkon oprav a prací potřebných k provozu, revizi nebo údržbu technických zařízení umožňujících provoz klubu. O pozastavení funkcionality klubu provozovatel informuje člena klubu prostřednictvím oznámení zveřejněném na internetové stránce www.muziker.com.
Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu způsobenou zneužitím věrnostní karty člena klubu.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 22. 9. 2019
Logo muziker
Nezmeškej super akce. Aktivuj si notifikace!
Aktivovat