cookies
Naše „cookies“ ti budou chutnat
Cookies na stránce Muziker slouží k tomu, aby byla tvá návštěva u nás vždy příjemným zážitkem. Odsouhlas využívání všech cookies kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, nebo si v nastaveních vyber jen ty, na které máš chuť. Více informací.
Souhlasím
Odmítnout

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obchodní podmínky vztahující se na kupující - spotřebitele

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ROZSAH PŮSOBNOSTI

1.1. První část těchto VOP (na účely první části dále jen „tyto VOP“) upravuje práva a povinnosti stran kupní smlouvy mezi prodávajícím, kterým je MUZIKER, a.s., se sídlem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka č. 3337/B (dále jen „prodávající“) a kupujícím - spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

Kontakt a bližší identifikace prodávajícího:

e-mail: [email protected]
telefon: +420 222 700 880
IČ DPH: SK7020001021
DIČ: 2021680991
adresa: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Orgán dozoru provádějící dohled:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
[email protected]
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Kupujícím se ve smyslu první části obchodních podmínek rozumí spotřebitel, kterým je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen „kupující“) (prodávající a kupující dále i samostatně „smluvní strana“ nebo společně „smluvní strany“).

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající má zejména povinnost:

 1. dodat objednané zboží kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo zařídit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně a
 2. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

2.2. Prodávající má právo na úplné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

2.3. Prodávající má právo zrušit (stornovat) objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu v lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v e-shopu, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. Prodávající je dále oprávněn odmítnout objednávku z nediskriminačních důvodů, a to zejména tehdy, eviduje-li vůči kupujícímu neuhrazenou pohledávku, pokud kupující v minulosti opakovaně nepřevzal zboží, ačkoliv k tomu byl povinen, nebo pokud u prodávajícího existuje obava, že by mu přijetím objednávky mohla vzniknout škoda.

2.4. Kupující má zejména povinnost:

 1. převzít zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu řádně a včas.

2.5. Kupující má právo na dodání zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a místu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře (kupujícím vyplněný a zaslaný formulář dále jen „objednávka“).

3.2. Závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů po provedení objednávky, po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Za závazné akceptování se považuje expedování zboží ze strany prodávajícího. Závazné akceptování provedené prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) se nevyžaduje. V případě zjištění vyšší ceny si prodávající vyžádá od kupujícího souhlas se změnou ceny před expedováním objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3. Automaticky vygenerované potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které je kupujícímu doručeno na e-mailovou adresu bezprostředně po odeslání jeho objednávky, má pouze informativní charakter, odesílá se kupujícímu za účelem vyrozumění kupujícího o zaevidování objednávky a nepovažuje se za závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím.

3.4. Prodávající může k objednávce nabízet dodatečné zboží bezplatně (dále jen „dar“). Kupující svůj souhlas s takovým plněním provede tak, že zvolí vybraný dar před odesláním objednávky. Objednání daru je nepovinné. V případě, že si kupující dar nepřeje, není povinen tuto svou vůli projevit.

3.5. Prodej alkoholických nápojů je možný pouze osobám starším 18 let. Odesláním objednávky zahrnující alkoholické nápoje kupující potvrzuje, že nejpozději ke dni odeslání objednávky dovršil věk 18 let. Prodávající je oprávněn tuto skutečnost ověřit vyžádáním platného dokladu totožnosti a v případě, že kupující tuto skutečnost nesplňuje nebo neumí prokázat, prodávající mu není oprávněn alkoholické nápoje dodat. Uvedené se vztahuje i na osobu, kterou kupující pověřil převzetím zboží.

4. DOJEDNÁNÍ O KUPNÍ CENĚ

4.1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží a poplatků za doplňkové služby (dále jen „kupní cena“).

4.2. Detailní a aktualizované informace o způsobech platby se nacházejí v sekci Platba na e-shopu prodávajícího. Některé způsoby platby nemusí být k dispozici pro všechny objednávky, například v závislosti na její hodnotě nebo zvoleném způsobu dopravy. O případných omezeních bude kupující informován v průběhu tvorby objednávky.

4.3. Případné náklady za dopravu a balné budou zaúčtovány před odesláním objednávky. Případné poplatky za doplňkové služby jsou v objednávce aktualizovány dle výběru doplňkových služeb kupujícím průběžně, nikdy však až po odeslání objednávky. V případě, že má být zboží kupujícímu dopraveno mimo zemi Evropské unie, může kupujícímu vzniknout celní dluh a případně i povinnost uhradit jiné platby spojené s celními operacemi ve výši a způsobem stanoveným všeobecně závaznými právními předpisy země, do které se zboží doručuje. Není-li uvedeno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, prodávající není povinen nést tyto povinnosti za kupujícího.

4.4. Zaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

4.5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu dle kupní smlouvy.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat zboží v dohodnuté lhůtě, kupující ho vyzve, aby dodal zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou kupující zároveň určí. V případě, že kupující takto nevyzve prodávajícího do dvou měsíců ode dne, kdy mělo být zboží doručeno, má se za to, že zboží bylo doručeno, pokud se neprokáže opak. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné lhůtě, kupující má právo od smlouvy odstoupit.

5.2. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody ve výši skutečně vynaložených nákladů na pokus o obdržení objednávky.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby je za něj převzala třetí osoba. Je-li třeba doručení opakovat z důvodů na straně kupujícího (například z důvodu nepřítomnosti kupujícího nebo jím pověřené třetí osoby na dohodnutém místě), všechny takto vzniklé dodatečné náklady hradí kupující, včetně případného skladného.

5.4. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku při jejím doručení. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím má tento možnost odmítnout zboží převzít. O poškození zboží je dopravce povinen vyhotovit škodní zápis za přítomnosti a na žádost kupujícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu z kupní ceny a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto typu bude třeba prokázat.

5.5. Možnosti dopravy a detailní a aktualizované informace o podmínkách dopravy se nacházejí v sekci Doprava na e-shopu. Pro některé objednávky nemusí být k dispozici všechny druhy dopravy. O případných omezeních bude kupující informován v průběhu tvorby objednávky.

5.6. Kupující jako příjemce zboží souhlasí, že mu bude faktura vydána a doručena v elektronickém formátu. Prodávající není po uzavření kupní smlouvy povinen vyhovět žádosti kupujícího o opravu nebo změnu údajů ve faktuře, zejména o změnu osoby kupujícího a o změnu dodací adresy do jiného státu.

5.7. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že nepřevezme-li kupující zboží ani do 5 dnů po dodatečné výzvě prodávajícího a nedohodne se s prodávajícím na jiném termínu převzetí zboží, smlouva se od začátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění, a to zejména kupní cenu a zboží, ke kterému prodávající nabývá právo volně disponovat. Právo prodávajícího na náhradu škody dle ods. 5.2 tím není dotčeno.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

6.1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží je dodáno kupujícímu jeho převzetím při osobním odběru nebo převzetím od dopravce.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od dopravce, nebo v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující ho nepřevezme.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

7.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího.

7.2. Pro vyřizování reklamací platí tento Reklamační řád pro spotřebitele (dále jen „Reklamační řád“).

7.3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo koupeno prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

7.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně veškerého jeho příslušenství.

7.5. Reklamace vyřizuje prodávající písemně v listinné nebo elektronické podobě neprodleně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího vyplněním formuláře na uplatnění reklamace a jeho doručením prodávajícímu elektronicky, přičemž zboží doručí prodávajícímu jedním ze způsobů uvedeným níže nebo v listinné podobě spolu s reklamovaným zbožím jedním ze způsobů uvedeným níže. Způsoby uplatnění reklamace:

 1. Doručení reklamačního formuláře a reklamovaného zboží do reklamačního střediska na adrese (dále jen "reklamační středisko"):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovensko
 2. Doručení reklamačního formuláře a předání reklamovaného zboží na některé z provozoven / kamenných prodejen prodávajícího, ve které je přijetí takového zboží možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby nebo u určené osoby.

7.6. Kupující může požádat prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře o zprostředkování přepravy do reklamačního střediska. V takovém případě prodávající zprostředkuje přepravu reklamovaného zboží jménem kupujícího na vlastní náklady prostřednictvím dopravce. Reklamované zboží se považuje za doručené prodávajícímu dnem jeho převzetí prodávajícím v reklamačním středisku. Dopravce je třetí stranou jednající vlastním jménem, a proto převzetí reklamovaného zboží k přepravě dopravcem nemá vliv na zahájení reklamačního řízení.

7.7. Kupující je povinen reklamované zboží řádně zabalit s přihlédnutím k jeho povaze a k povaze reklamované vady. Prodávající odpovídá za zhoršení reklamovaného zboží až od jeho převzetí.

7.8. V provozovně prodávajícího a u určené osoby prodávající zajistí během provozní doby přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace.

7.9. V případě, že kupující zamýšlí reklamované zboží doručit na některou z kamenných prodejen prodávajícího, prodávající mu doporučuje, aby si předem ověřil možnost přijetí zboží na tomto místě.

7.10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího je v záruční době. Kupující je dále povinen přesně označit druh a rozsah vad zboží.

7.11. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy kupující doručil prodávajícímu:

 1. formulář pro uplatnění reklamace,
 2. reklamované zboží včetně příslušenství a
 3. přístupová hesla nebo kódy, pokud se tato k reklamovanému zboží vztahují.

7.12. Reklamační formulář tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP a kupující ho může vyplnit a odeslat i elektronicky na tomto odkazu: https://www.muziker.cz/reklamace.

7.13. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím (včetně e-mailu), které obsahuje den zahájení reklamace, kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, popis vad zboží, způsob vyřízení reklamace, který zákazník preferuje a poučení o opravách, které zákazníkovi vyplývají z § 622 a § 623 Občanského zákoníku (dále jen „potvrzení o uplatnění reklamace“).

7.14. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen doručit potvrzení o uplatnění reklamace kupujícímu ihned. V případě, že není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.15. Podle rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle tohoto Reklamačního řádu ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace ale nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami. Zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. V případě, že kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců ode dne převzetí zboží, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících ode dne převzetí zboží a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. V případě, že kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Takovou znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

7.16. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

7.17. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:

 1. neprokáže-li kupující, že vadné zboží koupil od prodávajícího,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 5. úpravou zboží kupujícím (ohýbáním, řezáním, zkracováním, vrtáním apod.), pokud zboží není k takové úpravě určeno a pokud vada vznikla v důsledku takové úpravy,
 6. používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, vlhkostí, chemickými nebo mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními normami,
 9. záměnou originálních částí výrobku,
 10. použitím nesprávného napájecího napětí, nesprávného, neautorizovaného nebo neoprávněně pořízeného hardwaru nebo softwaru,
 11. použitím nesprávného, nekompatibilního nebo neoriginálního spotřebního materiálu, pokud vada vznikla důsledkem použití takového materiálu,
 12. poškozením zboží přirozeným opotřebením, náhodnou zkázou nebo zhoršením,
 13. poškozením zboží počítačovým virem,
 14. zásahem do zboží osobou k tomu neoprávněnou nebo s použitím nesprávného nářadí či materiálu,
 15. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, elektřinou nebo zásahem vyšší moci.
 16. neprovedením aktualizace digitálního obsahu v přiměřené době, pokud vada vznikla z důvodu neprovedení této aktualizace. To neplatí v případě, pokud kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na následky jejího neprovedení nebo pokud aktualizaci neprovedl nebo ji provedl nesprávně z důvodu nedostatku v návodu.

7.18. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží
 2. výměnou zboží
 3. vrácením kupní ceny
 4. poskytnutím přiměřené slevy kupní ceny
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace.

7.19. Prodávající je povinen o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.20. Po vyřízení reklamace jinak než vrácením kupní ceny prodávající vrátí reklamované nebo dodá vyměněné zboží kupujícímu. Nepřevezme-li kupující toto zboží v přiměřené lhůtě, prodávající ho vyzve, aby tak učinil v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, zpravidla do jednoho měsíce. Nepřevezme-li si kupující zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši stanovené tímto odstavcem (dále jen „skladné“) za každý, i započatý den následující po uplynutí lhůty k převzetí zboží až po jeho převzetí. Výše skladného se určí podle hmotnosti a souhrnu hran zboží vypočteného součtem délky jeho hran (souhrn hran = výška + šířka + hloubka), a to:

 1. 1 € (slovem: jedno euro) za uskladnění zboží, jehož hmotnost nepřesahuje 10 kg a zároveň souhrn hran nepřesahuje 120 cm;
 2. 2 € (slovem: dvě eura) za uskladnění zboží, které přesahuje alespoň jednu hodnotu podle předchozího písmene a jehož hmotnost nepřesahuje 40 kg a zároveň souhrn hran nepřesahuje 300 cm;
 3. 4 € (slovem: čtyři eura) za uskladnění ostatního zboží.

7.21. Záruční doba je 24 měsíců (dále jen „záruční doba“) za předpokladu, že není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na zboží, na jeho obalu nebo návodu uvedena v souladu s právními předpisy lhůta pro použití zboží, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty. Vady zboží a z ní vyplývající nároky musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

7.21A. Je-li předmětem kupní smlouvy věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zajistí, že budou kupujícímu poskytovány sjednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Kromě sjednaných aktualizací prodávající zajistí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc uchovala své vlastnosti, a že na jejich dostupnost bude kupující upozorněn

 1. po dobu 24 měsíců, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po dobu 24 měsíců, nebo je-li dohodnuto poskytování na delší dobu, tak po celou tuto dobu, nebo
 2. po dobu, po kterou to může kupující odůvodněně a rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.21B. Ustanovení 7.21A. těchto VOP neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy výslovně informoval, že aktualizace nebudou poskytovány a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.21C. Má-li se digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovat soustavně po určitou dobu a vyskytne-li se vada v této době, má se za to, že digitální obsah nebo služba digitálního obsahu jsou poskytovány vadně. Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použijí na zboží, které je věcí s digitálními vlastnostmi, přiměřeně, pokud to jejich povaha připouští.

7.22. Použitým zbožím se rozumí zboží, které bylo používáno, neobsahuje všechny části nebo je kosmeticky nebo funkčně poškozeno (dále jen „použité zboží”). Vystaveným zbožím se rozumí použité zboží, které bylo použito vystavením v kamenné prodejně prodávajícího, bylo rozbaleno a mohlo být používáno v rozsahu nezbytném k předvedení jeho vlastností jiným osobám (dále jen „vystavované zboží”). Nefunkčním zbožím se rozumí použité zboží, které má takové vady, které ho činí neupotřebitelným, a tudíž ho nelze využívat ani k jeho obvyklému účelu (dále jen „nefunkční zboží“).

7.23. Záruční doba na veškeré použité zboží je 24 měsíců, není-li pro konkrétní zboží v e-shopu uvedena jiná, i kratší záruční doba.

7.24. Pokud se použité zboží prodává za nižší cenu, než za jakou se prodává zboží nové, nevztahuje se záruka na vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Nefunkční zboží může být neopravitelné a zpravidla se prodává na náhradní díly nebo sběratelské účely. Dodatečný popis vad, který způsobuje nefunkčnost zboží, a tedy vad, na které se záruka nevztahuje, může být uveden v popisu zboží v e-shopu. Nefunkční zboží může být bez předchozí opravy nebo úpravy nebezpečné. Na funkčnost nefunkčního zboží se záruka nevztahuje.

7.25. Záruční doba se prodlužuje o časový úsek, během kterého kupující nemohl používat zboží z důvodu jeho opravy.

7.26. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky (části zboží), na kterou byla poskytnuta záruka.

7.27. Jde-li o odstranitelnou vadu zboží, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího buď odstraněním vady nebo výměnou zboží.

7.28. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě (více než dvakrát) nebo pro větší počet vad (více než dvě) zboží řádně užívat.

7.29. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, přičemž výše této slevy bude určena dohodou smluvních stran.

7.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené kupujícím při reklamaci.

7.31. Pokud prodávající ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace zboží, může kupujícímu navrhnout, že vady odstraní na náklady kupujícího. Kupující není povinen takový návrh přijmout.

7.32. Pokud prodávající ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace zboží, přičemž kupující s takovým vyřízením reklamace nesouhlasí, může se domáhat ochrany svých práv u soudu.

8. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

Prodávající přijal přiměřená opatření ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (nařízení GDPR). Kupující potvrzuje, že byl seznámen se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu pravidel, která najde na následujícím odkazu: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/sk/zakladne-informacieKompletné.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo za dohodnutou cenu. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího bez zbytečného odkladu a vrátit kupujícímu všechny platby způsobem dle těchto VOP. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se na náhradním plnění nebo změněné ceně.

9.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že při uzavření kupní smlouvy došlo ke zřejmé chybě ve výši kupní ceny uvedené u zboží (např. nesprávně umístěná desetinná čárka, chybějící číslice, kupní cena zcela zjevně neodpovídající obvyklé tržní ceně).

9.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se

 1. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

9.4. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

9.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, s výjimkou případů dle odst. 9.16. písm. l).

9.6. Kupující může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovensko

9.7. Formulář na odstoupení od smlouvy tvoří Přílohu č. 2 těchto VOP a lze ho vyplnit a odeslat i elektronicky na tomto odkazu: https://www.muziker.cz/odstoupeni-od-smlouvy.

9.8. Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

9.9. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; právo prodávajícího dle ods. 9.11 tím není dotčeno. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

9.9A. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu formou dobírky, tedy platbou přepravci při převzetí zboží, prodávající nevrátí kupujícímu poplatek, který kupující zaplatil za využití tohoto způsobu platby. Platba na dobírku je službou, která je plně poskytnuta tím, že prodávající požádá přepravce o doručení zboží kupujícímu a o vybrání dobírky.

9.10. Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. převodem na bankovní účet určený kupujícím) a pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Pokud kupující uhradil kupní cenu nebo její část uplatněním dárkové poukázky Muziker Gift Card (dále jen „dárková poukázka“), prodávající poskytne kupujícímu novou dárkovou poukázku ve výši uplatněné dárkové poukázky. Kupující může tento kredit uplatnit při příštím nákupu u prodávajícího. V případě, že kupující zvolil k uhrazení části objednávky i jiný způsob platby, prodávající vrátí tuto část platby v souladu s těmito VOP.

9.11. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

9.12. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito nebo poškozeno, případně je jeho hodnota snížena v důsledku takového zacházení, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.

9.13. Pokud kupující nevrátil zboží prodávajícímu spolu s odstoupením od smlouvy a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu vrácení zboží, kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovensko

9.14. Pokud zákazník obdržel od prodávajícího k objednávce dar, je kupující povinen vrátit i tento dar. Pokud kupující tuto povinnost nesplní, prodávající je oprávněn od kupujícího žádat cenu za dar zobrazenou na stránce e-shopu v době uzavření smlouvy a není-li taková cena, tak cenu obvyklou.

9.15. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Výše nákladů na vrácení zboží zpravidla závisí na vlastnostech zboží (rozměry, hmotnost), vzdálenosti a zvoleném způsobu dopravy a přibližně odpovídá nákladům uvedeným v sekci Doprava, tedy nákladům standardně vynakládaným na doručení zboží zákazníkovi.

9.15A. Kupující může prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy rovněž požádat prodávajícího o vyzvednutí zboží přepravcem. V takovém případě nese kupující náklady na vrácení zboží pouze do výše přibližně odpovídající ceně vnitrostátní přepravy v zemi, ve které se zboží vyzvedává, přičemž při stanovení výše nákladů se přihlíží také k druhu, rozměrům a hmotnosti zboží. Tato částka bude kupujícímu uvedena na formuláři pro odstoupení od smlouvy, přičemž kupující vyjádří souhlas s výší poplatku tím, že požádá o vyzvednutí zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzetí zboží v jiné zemi, než do které bylo zboží dodáno. Ostatní ustanovení tohoto článku nejsou dotčena.

9.16. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 1. aposkytnutí služby, jestliže její poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 2. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího (např. kabely a řetězy prodávané na metry, přilby s nainstalovaným komunikátorem dle požadavku kupujícího),
 4. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (například sluchátka typu in-ear, spodní prádlo, chránič zubů),
 6. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které kupující výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího a kupující si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 9. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil (například CD, kazety, desky),
 10. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu (knihy, notový materiál, tabulatury),
 11. poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 12. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy (například softwarová digitální/elektronická licence).

9.16A. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání souboru nejméně dvou navzájem souvisejících produktů, které prodávající sestavil a určil na společný prodej (dále jen „set“). Set se ve vztahu k právu na odstoupení od smlouvy považuje za jedno zboží. To znamená, že pokud kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je dodání setu, je povinen vrátit prodávajícímu celý set, tedy všechny produkty, které tento set tvoří. Prodávající následně vrátí kupujícímu platbu za celý set za podmínek stanovených těmito VOP. Nelze odstoupit od smlouvy pouze částečně, tedy vrátit prodávajícímu méně než veškeré zboží tvořící set a žádat vrácení platby za jednotlivé zboží. Tímto není dotčeno právo kupujícího vrátit pouze některé z více zboží dodaných v rámci jedné objednávky, pokud toto zboží není součástí setu.

9.17. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě nebo za požadovanou cenu. V takovém případě vrátí kupujícímu provedenou platbu v lhůtě do 14 pracovních dnů, pokud již byla provedena. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se na náhradním plnění nebo jiné ceně.

10. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn využít alternativního způsobu řešení sporů, a to tak, že se obrátí na prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č . 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ARS“), a to Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk), přičemž kupující - spotřebitel je oprávněn vybrat si subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Kupující - spotřebitel při podání návrhu postupuje podle § 12 Zákona o ARS. V návrhu je třeba uvést e-mailový kontakt prodávajícího: [email protected] Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím vyplývající ze spotřebitelské smlouvy.

10.2. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni aplikovat platformu řešení sporů online k řešení svých sporů v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 01.02.2022 a naposledy měněny a doplněny dne 03.02.2023. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit. Právní vztah mezi smluvními stranami se vždy řídí VOP platnými a účinnými v době odeslání objednávky.

11.1A. Prodávající zobrazuje recenze jednotlivých produktů a recenze celkového uživatelského dojmu. Recenze mohou obsahovat také slovní hodnocení. Prodávající zajišťuje autentičnost recenzí technickými prostředky tak, že vyzývá k napsání/udělení recenze jen osoby, které u něj skutečně provedly nákup, přičemž toto může učinit i prostřednictvím třetí strany (srovnávače nebo recenzního portálu). Není technicky možné zaručit, že se nezobrazí i organická recenze (napsaná osobou bez pozvánky), množství takových recenzí je však zanedbatelné. Aniž by byla ohrožena autentičnost recenzí, prodávající si vyhrazuje právo nezobrazit všechny recenze, resp. upřednostnit zobrazení jím určených recenzí.

Tyto VOP jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce. Jsou-li tyto VOP vyhotoveny i v jiném než slovenském jazyce, jejich slovenské znění má vždy přednost před jiným jazykovým vyhotovením.

Je-li smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména prostřednictvím e-mailových zpráv a dopisních zásilek.

Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí smlouvou, těmito VOP, ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona š. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů a dalšími všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těmito VOP, upřednostní se ustanovení kupní smlouvy. V pochybnostech o obsahu smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující - spotřebitel, nebo těchto VOP včetně jejich příloh platí výklad, který je pro kupujícího - spotřebitele příznivější.

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, které je od nich možné vyžadovat, aby došlo k urovnání všech sporů, rozporů nebo nároků vzniklých mezi nimi z těchto VOP, ze smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem. Nevyřeší-li smluvní strany jakýkoli spor, který vznikne z těchto VOP nebo ze smlouvy smírem, včetně sporu o její platnost, výklad nebo zrušení, k řešení takového sporu je dána pravomoc slovenských soudů. Platnost ustanovení mezinárodních smluv o pravomoci ostatních soudů tím není dotčena.

12. SEZNAM PŘÍLOH

12.1. Nedílnou součástí první části VOP jsou tyto přílohy:

 1. Příloha č. 1 k VOP: Reklamační formulář
 2. Příloha č. 2 k VOP: Formulář pro odstoupení od smlouvy
 3. Příloha č. 3 k VOP: Doplňkové služby
 4. Příloha č. 4 k VOP: Všeobecné podmínky věrnostního programu MUZIKER CLUB

II. Obchodní podmínky vztahující se na kupujících - podnikatele

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Druhá část těchto VOP (na účely druhé části dále jen „tyto VOP“) upravuje práva a povinnosti stran kupní smlouvy mezi prodávajícím, kterým je Muziker, a.s., se sídlem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka č. 3337/B (dále jen „prodávající“) a kupujícím - podnikatelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“) (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

Kontakt a bližší identifikace prodávajícího:

e-mail: [email protected]
telefon: +420 222 700 880
IČ DPH: SK7020001021
DIČ: 2021680991
adresa: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

1.2. Kupujícím se ve smyslu druhé části těchto VOP rozumí (a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, (b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, (c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, (d) fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V případě, že fyzická osoba v objednávce uvede své IČO nebo DIČ, předpokládá se, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a pro účely těchto VOP se považuje za podnikatele.

1.3. Pojmy v této části VOP mají stejný význam, který jim přiznává první část VOP, pokud nejsou v této části definovány jinak.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Prodávající má zejména povinnost:

 1. dodat objednané zboží kupujícímu v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo zařídit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně a
 2. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.

2.2. Prodávající má právo na úplné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

2.3. Prodávající má právo zrušit (stornovat) objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu v lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedena v e-shopu, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. Prodávající je dále oprávněn odmítnout objednávku z nediskriminačních důvodů, a to zejména tehdy, eviduje-li vůči kupujícímu neuhrazenou pohledávku, pokud kupující v minulosti opakovaně nepřevzal zboží, ačkoliv k tomu byl povinen, nebo pokud u prodávajícího existuje obava, že by mu přijetím objednávky mohla vzniknout škoda.

2.4. Kupující má zejména povinnost:

 1. převzít zboží a
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu řádně a včas.

2.5. Kupující má právo na dodání zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a místu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření kupní smlouvy dochází závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného formuláře (kupujícím vyplněný a zaslaný formulář dále jen „objednávka“).

3.2. Závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy provede prodávající bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů po provedení objednávky, po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Za závazné akceptování se považuje expedování zboží ze strany prodávajícího. Závazné akceptování provedené prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) se nevyžaduje. V případě zjištění vyšší ceny si prodávající vyžádá od kupujícího souhlas se změnou ceny před expedováním objednávky. K uzavření kupní smlouvy dochází až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3. Automaticky vygenerované potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které je kupujícímu doručeno na e-mailovou adresu bezprostředně po odeslání jeho objednávky, má pouze informativní charakter, odesílá se kupujícímu za účelem vyrozumění kupujícího o zaevidování objednávky a nepovažuje se za závazné akceptování návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím.

3.4. Prodávající může k objednávce nabízet dodatečné zboží bezplatně (dále jen „dar“). Kupující svůj souhlas s takovým plněním provede tak, že zvolí vybraný dar před odesláním objednávky. Objednání daru je nepovinné. V případě, že si kupující dar nepřeje, není povinen tuto svou vůli projevit.

3.5. Prodej alkoholických nápojů je možný pouze osobám starším 18 let. Odesláním objednávky zahrnující alkoholické nápoje kupující potvrzuje, že nejpozději ke dni odeslání objednávky dovršil věk 18 let. Prodávající je oprávněn tuto skutečnost ověřit vyžádáním platného dokladu totožnosti a v případě, že kupující tuto skutečnost nesplňuje nebo neumí prokázat, prodávající mu není oprávněn alkoholické nápoje dodat. Uvedené se vztahuje i na osobu, kterou kupující pověřil převzetím zboží.

4. DOJEDNÁNÍ O KUPNÍ CENĚ

4.1. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží a poplatků za doplňkové služby (dále jen „kupní cena“).

4.2. Detailní a aktualizované informace o způsobech platby se nacházejí v sekci Platba na e-shopu prodávajícího. Některé způsoby platby nemusí být k dispozici pro všechny objednávky, například v závislosti na její hodnotě nebo zvoleném způsobu dopravy. O případných omezeních bude kupující informován v průběhu tvorby objednávky.

4.3. Případné náklady za dopravu a balné budou zaúčtovány před odesláním objednávky. Případné poplatky za doplňkové služby jsou v objednávce aktualizovány dle výběru doplňkových služeb kupujícím průběžně, nikdy však až po odeslání objednávky. V případě, že má být zboží kupujícímu dopraveno mimo zemi Evropské unie, může kupujícímu vzniknout celní dluh a případně i povinnost uhradit jiné platby spojené s celními operacemi ve výši a způsobem stanoveným všeobecně závaznými právními předpisy země, do které se zboží doručuje. Není-li uvedeno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, prodávající není povinen nést tyto povinnosti za kupujícího.

4.4. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bankovním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

4.5. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu dle kupní smlouvy.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat zboží ve sjednané lhůtě, kupující ho vyzve, aby dodal zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou kupující zároveň určí. V případě, že kupující takto nevyzve prodávajícího do dvou měsíců ode dne, kdy mělo být zboží doručeno, má se za to, že zboží bylo doručeno. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné lhůtě, kupující má právo od smlouvy odstoupit.

5.2. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody ve výši skutečně vynaložených nákladů na pokus o doručení objednávky.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby ho za něj převzala třetí osoba. Osoba přebírající zboží jménem nebo za kupujícího je na žádost prodávajícího nebo přepravce povinna prokázat oprávnění zboží převzít. Je-li třeba doručení opakovat z důvodů na straně kupujícího (například z důvodu nepřítomnosti kupujícího nebo jím pověřené třetí osoby na dohodnutém místě nebo z důvodu neprokázání oprávnění převzít zboží), veškeré takto vzniklé dodatečné náklady hradí kupující, včetně případného skladného.

5.4. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při jejím doručení. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím má tento možnost odmítnout zboží převzít. O poškození zboží je dopravce povinen vyhotovit škodní zápis za přítomnosti a na žádost kupujícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu z kupní ceny a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto typu nebudou uznány.

5.5. Možnosti dopravy a detailní a aktualizované informace o podmínkách dopravy se nacházejí v sekci Doprava na e-shopu. Pro některé objednávky nemusí být k dispozici všechny druhy dopravy. O případných omezeních bude kupující informován v průběhu tvorby objednávky.

5.6. Kupující jako příjemce zboží souhlasí, že mu bude faktura vydána a doručena v elektronickém formátu. Prodávající není po uzavření kupní smlouvy povinen vyhovět žádosti kupujícího o opravu nebo změnu údajů ve faktuře, zejména o změnu osoby kupujícího ao změnu dodací adresy do jiného státu.

5.7. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že nepřevezme-li kupující zboží ani do 5 dnů po dodatečné výzvě prodávajícího a nedohodne se s prodávajícím na jiném termínu převzetí zboží, smlouva se od začátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění, a to zejména kupní cenu a zboží, ke kterému prodávající nabývá právo volně disponovat. Právo prodávajícího na náhradu škody dle ods. 5.2 tím není dotčeno.

6. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

6.1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží je dodáno kupujícímu jeho převzetím při osobním odběru nebo převzetím od dopravce.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od dopravce, nebo v momentě, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující ho nepřevezme.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PODNIKATELE

7.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího.

7.2. Pro vyřizování reklamací platí tento reklamační řád pro podnikatele (dále jen „Reklamační řád“).

7.3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo koupeno prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

7.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po doručení zboží včetně veškerého jeho příslušenství.

7.5. Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky neprodleně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího vyplněním formuláře na uplatnění reklamace a jeho doručením prodávajícímu elektronicky, přičemž zboží doručí prodávajícímu jedním ze způsobů uvedeným níže, nebo v listinné podobě spolu s reklamovaným zbožím jedním ze způsobů uvedeným níže. Způsoby uplatnění reklamace:

 1. Doručení reklamačního formuláře a reklamovaného zboží do reklamačního střediska na adrese (dále jen "reklamační středisko"):
  Muziker reklamační středisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovensko
 2. Doručení reklamačního formuláře a předání reklamovaného zboží na některé z provozoven / kamenných prodejen prodávajícího, ve které je přijetí takového zboží možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby.

7.6. Kupující může požádat prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře o zprostředkování přepravy do reklamačního střediska. V takovém případě prodávající zprostředkuje přepravu reklamovaného zboží jménem kupujícího na vlastní náklady prostřednictvím dopravce. Reklamované zboží se považuje za doručené prodávajícímu dnem jeho převzetí prodávajícím v reklamačním středisku. Dopravce je třetí stranou jednající vlastním jménem, a proto převzetí reklamovaného zboží k přepravě dopravcem nemá vliv na zahájení reklamačního řízení. Kupující je povinen reklamované zboží řádně zabalit s přihlédnutím k jeho povaze a k povaze reklamované vady. Prodávající odpovídá za zhoršení reklamovaného zboží až od jeho řádného doručení do reklamačního střediska.

7.7. V případě, že kupující zamýšlí reklamované zboží doručit na některou z kamenných prodejen prodávajícího, prodávající mu doporučuje, aby si předem ověřil možnost přijetí zboží na tomto místě.

7.8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího je v záruční době. Kupující je dále povinen přesně označit druh a rozsah vad zboží.

7.9. Za den zahájení reklamace se považuje den, kdy kupující doručil prodávajícímu:

 1. formulář pro uplatnění reklamace,
 2. reklamované zboží včetně příslušenství a
 3. přístupová hesla nebo kódy, pokud se tato k reklamovanému zboží vztahují.

7.10. Reklamační formulář tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP a kupující ho může vyplnit a odeslat i elektronicky na tomto odkazu: https://www.muziker.cz/reklamace.

7.11. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:

 1. neprokáže-li kupující, že zboží koupil u prodávajícího,
 2. nepředložením záručního listu, příslušenství, dokumentace zboží nebo dokladu o zaplacení v případě, že slouží jako záruční list,
 3. neoznámením zjevných chyb při převzetí zboží,
 4. uplynutím záruční doby,
 5. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 6. používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, vlhkostí, chemickými nebo mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáváním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními normami,
 9. záměnou originálních částí výrobku,
 10. použití nesprávného napájecího napětí, nesprávného, neautorizovaného nebo neoprávněně pořízeného hardwaru nebo softwaru,
 11. poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými okolnostmi,
 12. použitím nesprávného, nekompatibilního nebo neoriginálního spotřebního materiálu, pokud vada vznikla důsledkem použití takového materiálu,
 13. poškozením zboží přirozeným opotřebením, náhodnou zkázou nebo zhoršením,
 14. poškozením zboží počítačovým virem,
 15. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 16. zásahem do zboží osobou k tomu neoprávněnou nebo s použitím nesprávného nářadí či materiálu.

7.12. Prodávající vyřídí reklamaci kupujícího-podnikatele v lhůtě do 60 dnů.

7.13. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny,
 4. poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny,
 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace.

7.14. Prodávající o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydá písemný doklad nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.15. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit zboží s vadou za zboží bez vady.

7.16. Po vyřízení reklamace jinak než vrácením kupní ceny prodávající vrátí reklamované nebo dodá vyměněné zboží kupujícímu. Pokud si kupující toto zboží nepřevezme v přiměřené lhůtě, prodávající ho vyzve, aby tak učinil v dodatečné přiměřené lhůtě určené prodávajícím, zpravidla do jednoho měsíce. Pokud si kupující zboží nepřevezme ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je povinen uhradit prodávajícímu skladné ve výši 5 € (slovy: pět eur) za každý, i započatý den následující po uplynutí lhůty pro převzetí zboží až po jeho převzetí.

7.17. Záruční doba na nové zboží je 12 měsíců (dále jen „záruční doba“) za předpokladu, že není pro konkrétní případy stanovena kratší záruční doba. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba uplyne bez ohledu na to, zda je delší záruční doba nebo doba trvanlivosti vyznačena na obalu zboží. Je-li záruční doba nebo doba trvanlivosti vyznačená na obalu zboží kratší, platí tato kratší doba. Vady zboží az ní vyplývající nároky musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

7.18. Použitým zbožím se rozumí zboží, které bylo používáno, neobsahuje všechny části nebo je kosmeticky nebo funkčně poškozeno (dále jen „použité zboží”). Vystaveným zbožím se rozumí použité zboží, které bylo použito vystavením v kamenné prodejně prodávajícího, bylo rozbaleno a mohlo být používáno v rozsahu nezbytném pro předvedení jeho vlastností jiným osobám (dále jen „vystavované zboží”). Nefunkčním zbožím se rozumí použité zboží, které má takové vady, které ho činí neupotřebitelným, a tudíž ho nelze využívat ani k jeho obvyklému účelu (dále jen „nefunkční zboží“).

7.19. Záruční doba na veškeré použité zboží je 24 měsíců, není-li pro konkrétní zboží v e-shopu uvedena jiná, i kratší záruční doba.

7.20. Pokud se použité zboží prodává za nižší cenu, než za jakou se prodává zboží nové, nevztahuje se záruka na vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Nefunkční zboží může být neopravitelné a zpravidla se prodává na náhradní díly nebo sběratelské účely. Dodatečný popis vad, který způsobuje nefunkčnost zboží, a tedy vad, na které se záruka nevztahuje, může být uveden v popisu zboží v e-shopu. Nefunkční zboží může být bez předchozí opravy nebo úpravy nebezpečné. Na funkčnost nefunkčního zboží se záruka nevztahuje.

7.21. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží v důsledku jeho opravy.

7.22. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční doba na toto nové zboží ode dne převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky (části zboží), na kterou byla poskytnuta záruka.

7.23. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, prodávající zajistí její opravu. Není-li oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání zboží, mohou se smluvní strany dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží; v takovém případě není možné opět reklamovat vadu, pro kterou byla přiměřená sleva dohodnuta.

7.24. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, prodávající je oprávněn, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, nebo vystaví kupujícímu dobropis (finanční kredit ve výši kupní ceny, který může kupující uplatnit při dalším nákupu u prodávajícího).

7.25. V případě, že je dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

7.26. Volba mezi nároky z vad zboží kupujícímu náleží, jen oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Ukáže-li se však, že vady zboží jsou neodstranitelné nebo že by se s jejich odstraněním spojovaly nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.27. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v tomto Reklamačním řádu, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.28. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího zboží, odstranění vad zboží nebo slevu z kupní ceny.

7.29. Do doby, než kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo dokud neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží.

7.30. V případě, že kupující požaduje odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou poskytne prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží kromě nároku na náhradu škody; to neplatí, oznámí-li prodávající kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

7.31. Neurčí-li kupující dodatečnou lhůtu nebo si neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může dodatečnou lhůtu k odstranění vad určit prodávající. Pokud kupující bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámí určení dodatečné lhůty, nesdělí prodávajícímu, že s takovou lhůtou nesouhlasí, má toto oznámení účinek určení lhůty podle tohoto Reklamačního řádu.

7.32. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z tohoto Reklamačního řádu, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, upozorní-li prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při určení lhůty dle tohoto Reklamačního řádu nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Již zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

7.33. Pro účely těchto VOP je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

7.34. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené kupujícím při reklamaci.

7.35. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již není oprávněn uplatňovat reklamaci opakování (opakovaně?) pro stejnou vadu.

7.36. Pokud prodávající ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace zboží, může kupujícímu nabídnout, že vady odstraní na náklady kupujícího. V případě odůvodněného zamítnutí reklamace může prodávající také požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyřízení reklamace, zejména v souvislosti s diagnostikou vady provedenou třetí osobou (autorizovaným servisem) a dopravou zboží.

7.37. Pokud prodávající ukončí reklamační řízení odůvodněným zamítnutím reklamace, přičemž kupující s výsledkem reklamace nesouhlasí, může se domáhat svého práva na odstranění vady prostřednictvím soudu.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených těmito VOP a všeobecně závazným právním předpisem. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito VOP nebo za dohodnutou cenu. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího bez zbytečného odkladu a vrátit kupujícímu veškeré platby. Tím není dotčeno právo smluvních stran dohodnout se na náhradním plnění nebo změněné ceně.

8.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že při uzavření kupní smlouvy došlo ke zřejmé chybě ve výši kupní ceny uvedené u zboží (např. nesprávně umístěná desetinná čárka, chybějící číslice, kupní cena zcela zjevně neodpovídající obvyklé tržní ceně).

8.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodů stanovených touto částí VOP nebo všeobecně závazným právním předpisem. Kupující - podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů, z nichž je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze kupující - spotřebitel podle první části těchto VOP (například odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto VOP byly vyhotoveny dne 01.02.2022 a naposledy měněny dne 03.02.2023. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit. Právní vztah mezi smluvními stranami se vždy řídí VOP platnými a účinnými v době odeslání objednávky.

9.1A. Prodávající zobrazuje recenze jednotlivých produktů a recenze celkového uživatelského dojmu. Recenze mohou obsahovat také slovní hodnocení. Prodávající zajišťuje autentičnost recenzí technickými prostředky tak, že vyzývá k napsání/udělení recenze jen osoby, které u něj skutečně provedly nákup, přičemž toto může učinit i prostřednictvím třetí strany (srovnávače nebo recenzního portálu). Aniž by byla ohrožena autentičnost recenzí, prodávající si vyhrazuje právo nezobrazit všechny recenze, resp. upřednostnit zobrazení jím určených recenzí.

9.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú tieto VOP vyhotovené aj v inom než slovenskom jazyku, ich slovenské znenie má vždy prednosť pred iným jazykovým vyhotovením.

9.3. Je-li smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména prostřednictvím e-mailových zpráv a dopisních zásilek.

9.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú zmluvou, týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.5. V případě rozporu mezi ustanoveními kupní smlouvy a těchto VOP, upřednostní se ustanovení kupní smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a ustanoveními kupní smlouvy individuálně sjednanými smluvními stranami, upřednostní se ustanovení kupní smlouvy.

9.6. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, které je od nich možné vyžadovat, aby došlo k urovnání všech sporů, rozporů nebo nároků vzniklých mezi nimi z těchto VOP, ze smlouvy nebo v souvislosti s ní smírem. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná výlučná právomoc slovenských súdov.

10. SEZNAM PŘÍLOH

10.1. Nedílnou součástí druhé části VOP jsou tyto přílohy:

 1. Příloha č. 1 k VOP: Reklamační formulář
 2. Příloha č. 3 k VOP: Doplňkové služby
 3. Příloha č. 4 k VOP: Všeobecné podmínky věrnostního programu MUZIKER CLUB

10.2. Příloha č. 2 k VOP: Formulář na odstoupení od smlouvy se pro kupujícího-podnikatele neuplatňuje.

Příloha č. 1: Reklamační formulář

Reklamační formulář

V zájmu urychlení reklamačního procesu vyplňte tento formulář a přiložte ho ke zboží určenému k reklamaci. Zboží je třeba pečlivě zabalit, protože za případné poškození dopravcem během přepravy prodávající neodpovídá. Prodávající je zodpovědný pouze za zhoršení zboží až od jeho řádného převzetí dle VOP.

Prodávající:
MUZIKER, a.s.
se sídlem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka č. 3337/B
IČO: 35 840 773
(dále jen „prodávající“)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Ulice a číslo domu:
PSČ / Město / Obec:
E-mail:
Telefon:
Číslo účtu ve tvaru IBAN (pro případ vrácení peněz):

(dále jen „kupující“ nebo „já“)

Jako kupující jsem s prodávajícím uzavřel níže specifikovanou kupní smlouvu na níže specifikované zboží, které touto cestou prodávajícímu reklamuji s popisem závad specifikovaným níže.

Číslo prodejního dokladu 2):
Datum uzavření smlouvy 1)
Datum uplatnění reklamace


Reklamované zboží
 
Název 3):
Popis závad 4):


Který způsob vyřízení reklamace preferujete (svou volbu označte křížkem)*

▢ Opravu
▢ Výměnu
▢ Vrácení platby
▢ Přiměřenou slevu z ceny zboží

*O finálním způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat po diagnostice závady.


Seznam příloh:

Podpis:

Vysvětlivky:

 1. Datum, kdy kupujícímu bylo doručeno potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím. Neuvádějte den vytvoření objednávky, ani den, kdy jsme vás informovali o zaevidování objednávky.
 2. Číslo faktury a objednávky jsme Vám zaslali e-mailem při uzavření kupní smlouvy.
 3. Názov a kód zboží naleznete ve faktuře nebo e-mailu, který jsme Vám zaslali při uzavření kupní smlouvy.
 4. Uveďte přesný popis závad. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené kupujícím.

Poučení pro kupujícího-spotřebitele: Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit věc s vadou za věc bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Prodávající:
MUZIKER, a.s.
se sídlem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka č. 3337/B
IČO: 35 840 773
adresa pro vrácení zboží: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovensko
(dále jen „prodávající“)

Kupující/Spotřebitel:

Jméno a příjmení, titul:
Trvale bytem:
Adresa na doručování:
Kontakt (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo):

(dále jen „kupující“ nebo „já“)

Jako spotřebitel jsem s prodávajícím dne_____________1) uzavřel kupní smlouvu na níže specifikované zboží, od které touto cestou odstupuji.

Číslo faktury a objednávky 2):

Datum převzetí zboží:

Zboží, které prodávajícímu vracím (název a kód zboží) 3):

Důvod odstoupení od smlouvy/vrácení zboží 4):

Poučení pro spotřebitele: Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace zaslat zboží zpět prodávajícímu jedním ze způsobů stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito nebo poškozeno, případně je jeho hodnota snížena v důsledku takového zacházení, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu.Způsob vrácení kupní ceny:

▢ Na číslo účtu IBAN:
▢ Jiným způsobem:
Podpis:

Vysvětlivky:

 1. Datum, kdy kupujícímu bylo doručeno potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím. Neuvádějte den vytvoření objednávky, ani den, kdy jsme vás informovali o zaevidování objednávky. Uvedení těchto údajů je nepovinné, ale pomůže nám urychlit zaevidování vráceného zboží a vrácení platby.
 2. Číslo faktury a objednávky jsme Vám zaslali e-mailem při uzavření kupní smlouvy. Uvedení těchto údajů je nepovinné, ale pomůže nám urychlit zaevidování vráceného zboží a vrácení platby.
 3. Název a kód zboží naleznete ve faktuře nebo e-mailu, který jsme Vám zaslali při uzavření kupní smlouvy. Uvedení těchto údajů je nepovinné, ale pomůže nám urychlit zaevidování vráceného zboží a vrácení platby.
 4. Od smlouvy jste oprávněn odstoupit i bez uvedení důvodu. Pokud si důvod nepřejete uvést, nechte pole prázdné.

Příloha č. 3: Doplňkové služby

ODDÍL I.
ROZSAH PŮSOBNOSTI A VYMEZENÍ POJMŮ

 1. Tato příloha č. 3 k VOP: Doplňkové služby (dále jen „tato příloha“) stanoví další práva a povinnosti smluvních stran související s doplňkovými službami uvedenými v této příloze.
 2. Pojmy nedefinované v této příloze mají stejný význam, který jim přiznává první část VOP, je-li kupujícím doplňkové služby spotřebitel nebo druhá část VOP, je-li kupujícím doplňkové služby podnikatel.
 3. Doplňkovými službami se pro účely této přílohy rozumí:
  1. Prodloužená záruka,
  2. Pojištění zásilky,
  3. Okamžitá výměna: Podmínky využívání této služby se řídí pravidly uvedenými na této stránce.
  (dále jen „doplňkové služby“).
 4. Všechny doplňkové služby jsou dobrovolné a poskytovány kupujícímu výlučně na základě jeho projevu vůle. Prodávající v žádném případě nepodmiňuje uzavření smlouvy ani řádné plnění svých povinností objednáním některé z doplňkových služeb.
 5. V případě, že si kupující přeje objednat doplňkovou službu nebo služby, zaškrtne příslušné políčko nebo políčka během procesu tvorby objednávky; dodatečné objednání doplňkové služby není možné. Závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy, který obsahuje doplňkovou službu, vzniká zároveň smlouva o doplňkové službě (dále jen „smlouva o doplňkové službě“).
 6. Prodávající si vyhrazuje právo nenabízet doplňkové služby pro některé zboží. O dostupnosti jednotlivých doplňkových služeb pro jednotlivé zboží je kupující informován během tvorby objednávky.
 7. Doplňkové služby lze kombinovat nebo objednat nezávisle.
 8. Prodávající odpovídá za vady doplňkových služeb. Pro vyřizování reklamací platí Reklamační řád.

ODDÍL II.
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

1. ÚČEL, ROZSAH A TRVÁNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

1.1. Doplňkovou službou Prodloužená záruka se rozumí činnost prodávajícího nebo jím určených třetích osob sestávající z přijímání oznámení o vadách zboží, jejich posuzování a odstraňování po uplynutí záruční doby způsobem a za podmínek stanovených tímto oddílem (dále jen „Prodloužená záruka“). Prodloužená záruka není odpovědností prodávajícího za vady zboží dle všeobecně závazných právních předpisů, ale komerční služba nabízená kupujícímu za úplatu. Výše úplaty za službu Prodloužená záruka je pro každé zboží individuální a kupujícímu je oznámena prostřednictvím e-shopu v procesu tvorby objednávky.

1.2. Neurčuje-li tento oddíl jinak, na právní vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z Prodloužené záruky se vztahuje Reklamační řád.

1.3. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na ty vady, na které se vztahuje záruka dle Reklamačního řádu. Případy, pro které zaniká nárok na bezplatnou opravu dle Reklamačního řádu, jsou zároveň případy, pro které může prodávající odmítnout plnění z Prodloužené záruky. Prodávající může dále odmítnout plnění v případě, že kupující neuplatnil svůj nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu po zjištění vady nebo že zboží navzdory vadě dále používal.

1.4. Prodloužená záruka začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy uplynula záruční doba určená všeobecně závazným právním předpisem nebo dohodnutá smluvními stranami.

1.5. Trvání Prodloužené záruky lze sjednat na dobu jednoho, dvou nebo tří let.

2. UPLATNĚNÍ A ZPŮSOB VYŘÍZENÍ NÁROKU Z PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

2.1. Pokud kupující uplatňuje nárok z Prodloužené záruky, je povinen učinit tak způsobem určeným k uplatnění reklamace dle Reklamačního řádu. K tomuto účelu kupující využije reklamační formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP nebo elektronický formulář na webové stránce prodávajícího.

2.2. Kupující je povinen uplatnit nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu poté, co se vada zboží projevila. V opačném případě nárok z Prodloužené záruky zaniká.

2.3. V případě odstranitelné vady zboží, na kterou se Prodloužená záruka vztahuje, prodávající zajistí jeho bezplatnou opravu.

2.4. V případě neodstranitelné vady zboží, na kterou se Prodloužená záruka vztahuje, je kupující oprávněn zboží vrátit a prodávající mu vyplatí zůstatkovou hodnotu zboží ve formě finančního kreditu, který může kupující uplatnit při dalším nákupu u prodávajícího.

2.5. Zůstatková hodnota zboží se vypočítá snížením kupní ceny o jedno procento za každý, i započatý měsíc ode dne doručení zboží.

2.6. Prodávající vyřídí nárok z Prodloužené záruky bez zbytečného odkladu, avšak vyřízení takového nároku může v odůvodněných případech přesáhnout 30 dní, zejména je-li to nezbytné z důvodu časově náročné diagnostiky vady a/nebo opravy zboží.

2.7. Prodloužená záruka začíná plynout dle tohoto oddílu bez ohledu na to, zda a kolikrát kupující uplatnil reklamaci během záruční doby, není-li dále uvedeno jinak. Pokud byla reklamace uplatněna během záruční doby v souladu s Reklamačním řádem vyřízena

 1. opravou reklamovaného zboží, nemá tato skutečnost vliv na začátek plynutí Prodloužené záruky,
 2. výměnou zboží, Prodloužená záruka začne plynout dnem následujícím po dni, kdy uplynula záruční doba na vyměněné zboží,
 3. vrácením kupní ceny, resp. odstoupením od smlouvy, Prodloužená záruka zaniká,
 4. poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny, nemá tato skutečnost vliv na začátek plynutí Prodloužené záruky, avšak Prodloužená záruka se nevztahuje na vady zboží, pro které byla přiměřená sleva poskytnuta,
 5. odůvodněným zamítnutím reklamace, nemá tato skutečnost vliv na začátek plynutí Prodloužené záruky.

3. ZÁNIK PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

3.1. Služba Prodloužená záruka zaniká

 1. uplynutím času, na který byla sjednána,
 2. odstoupením některé smluvní strany od smlouvy,
 3. odstoupením kupujícího - spotřebitele od smlouvy o doplňkové službě Prodloužená záruka.

3.2. V případě zániku Prodloužené záruky podle písm. b) a c) předchozího odstavce prodávající vrátí kupujícímu poplatek za Prodlouženou záruku způsobem a za podmínek stanovených těmito VOP. Ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy tímto nejsou dotčena.

3.3. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o doplňkové službě i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení pouze od smlouvy o doplňkové službě nemá vliv na trvání kupní smlouvy. Postup při odstoupení od kupní smlouvy dle těchto VOP se přiměřeně použije i pro odstoupení od doplňkové smlouvy.

3.4. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, ruší se i služba Prodloužená záruka a prodávající vrátí kupujícímu poplatek za Prodlouženou záruku způsobem a za podmínek stanovených těmito VOP. Ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy tímto nejsou dotčena.

ODDÍL III.
POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY

1. ÚČEL A ROZSAH POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY, VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Službou Pojištění zásilky se rozumí činnost prodávajícího sestávající z urychleného přijímání oznámení o vadách zboží způsobených během přepravy a jejich urychleného odstraňování výměnou zboží za nové mimo reklamační řízení, způsobem a za podmínek stanovených tímto oddílem (dále jen „Okamžitá výměna“). Smlouva o doplňkové službě Pojištění zásilky není pojistnou smlouvou a takto založený vztah mezi smluvními stranami není pojištěním ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů. Pojištění zásilky je komerční služba nabízená kupujícímu za úplatu.

1.2. Pojištění zásilky neomezuje ani nepodmiňuje odpovědnost prodávajícího za vady zboží dle všeobecně závazných právních předpisů a Reklamačního řádu.

1.3. Pojištění zásilky se vztahuje pouze

 1. na poškození nebo zničení zboží, které bylo pravděpodobně způsobeno při přepravě a
 2. na zboží, které je předmětem kupní smlouvy, k níž byla smlouva o této doplňkové službě uzavřena.

1.4. Nárok z Pojištění zásilky nelze uplatnit

 1. na jiné zboží nebo poškození, než je uvedeno v předchozím odstavci nebo
 2. po marném uplynutí lhůty pro uplatnění nároku.

2. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ NÁROKU Z POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY

2.1. Kupující je povinen uplatnit nárok z Pojištění zásilky u prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne od doručení zboží. Pokud se zboží doručuje kupujícímu odděleně, lhůta pro uplatnění nároku plyne pro každé zboží samostatně.

2.2. Nárok z Pojištění zásilky se uplatňuje písemně e-mailem na adresu prodávajícího: [email protected] (dále jen „oznámení“). Oznámení obsahuje identifikaci kupujícího, číslo faktury a objednávky a podrobný popis poškození zboží včetně fotodokumentace.

2.3. Po přijetí oznámení prodávajícím se smluvní strany dohodnou na termínu a způsobu vrácení zboží prodávajícímu. Prodávající zašle kupujícímu nové zboží stejným způsobem, jaký zvolil kupující ve své objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co je původní zboží doručeno zpět prodávajícímu. V případě, že výměna poškozeného zboží za nové není možná z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, prodávající se může s kupujícím dohodnout na dodání jiného zboží. Náklady spojené s vracením původního a doručením nového zboží v rámci Pojištění zásilky hradí prodávající.

2.4. Na zboží, které je zasláno kupujícímu namísto původního zboží, se vztahuje Pojištění zásilky stejně jako na původní zboží, a to automaticky a bez povinnosti dalších plateb.

3. POSKYTNUTÍ SLUŽBY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o doplňkové službě i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, avšak nejpozději do jejího úplného poskytnutí. Odstoupení pouze od smlouvy o doplňkové službě nemá vliv na trvání kupní smlouvy. Postup při odstoupení od kupní smlouvy dle těchto VOP se přiměřeně použije i pro odstoupení od doplňkové smlouvy.

3.2. Z povahy a účelu služby Pojištění zásilky vyplývá, že zahájení jejího poskytování je možné pouze před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že se považuje za zcela poskytnutou uplynutím lhůty, ve které může kupující uplatnit nárok z ní vyplývající nebo doručením nového nebo jiného zboží.

3.3. Prodávající kupujícího poučuje, že udělením souhlasu (odesláním objednávky) se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy kupující ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy o doplňkové službě.

3.4. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že

 1. byl řádně poučen o nemožnosti odstoupit od smlouvy o doplňkové službě podle předchozího odstavce a
 2. souhlasí se zahájením poskytnutí služby Pojištění zásilky před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.5. Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy dle těchto VOP ani právo uplatnit reklamaci dle Reklamačního řádu tímto není dotčeno. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy po uplynutí lhůty pro uplatnění nároku z této doplňkové služby, prodávající nemá povinnost vrátit kupujícímu platbu za službu Pojištění zásilky.

ODDÍL IV.
DORUČENÍ S VYNESENÍM AŽ DO BYTU

1. ÚČEL A ROZSAH SLUŽBY DORUČENÍ S VYNESENÍM AŽ DO BYTU

1.1. Službou Doručení s vynesením až do bytu (dále jen „Vynesení do bytu“ nebo „Vynesení“) se rozumí činnost přepravce zprostředkovaná prodávajícím pro kupujícího sestávající z doručení zboží nad rámec běžného doručení, a to dle požadavku až do bytu, resp. obdobných prostor určených kupujícím.

1.2. Vynesení do bytu je komerční služba nabízená kupujícímu za úplatu.

1.3. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet Vynesení do bytu jen v jím vybraných zemích a/nebo regionech na základě jím určených nediskriminačních kritérií a také právo tato kritéria kdykoli dle vlastního uvážení měnit.

2. PODMÍNKY A ZPŮSOB VYNESENÍ DO BYTU

2.1. Kupující je povinen poskytnout přepravci součinnost a vytvořit podmínky nezbytné na vynesení zboží do bytu. Za tímto účelem je kupující povinen zejména zajistit volný přístup do prostor, kam má být zboží doručeno, zajistit dostatečný prostor včetně přechodových částí na manipulaci se zbožím a je-li to potřebné, přijmout opatření potřebná k předcházení škodám (například překrytím podlahy, ochranou rohů stěn, odstraněním křehkých předmětů z okolí manipulace se zbožím apod.).

2.2. Prodávající ani dopravce neodpovídá za nemožnost poskytnutí Vynesení ani za škodu vzniklou neposkytnutím potřebné součinnosti. Kupující je dále povinen nahradit škodu, která vznikla prodávajícímu nebo přepravci neposkytnutím potřebné součinnosti.

3. POSKYTNUTÍ SLUŽBY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o doplňkové službě i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, avšak nejpozději do jejího úplného poskytnutí. Odstoupení pouze od smlouvy o doplňkové službě nemá vliv na trvání kupní smlouvy. Postup při odstoupení od kupní smlouvy dle těchto VOP se přiměřeně použije i pro odstoupení od doplňkové smlouvy.

3.2. Z povahy a účelu služby Vynesení do bytu vyplývá, že zahájení jejího poskytování je možné pouze před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy a že se považuje za úplně poskytnutou vynesením zboží na určené místo. Na účely tohoto odstavce se zboží považuje za vynesené i tehdy, pokud se o vynesení přepravce pokusil, avšak nebylo ho možné dokončit z důvodu nedodržení povinností kupujícího podle odst. 2.1.

3.3. Prodávající kupujícího poučuje, že udělením souhlasu (odesláním objednávky) se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy kupující ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy o doplňkové službě.

3.4. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že

 1. byl řádně poučen o nemožnosti odstoupit od smlouvy o doplňkové službě podle předchozího odstavce a
 2. souhlasí se zahájením poskytnutí služby Vynesení do bytu před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

3.5. Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy dle těchto VOP ani právo uplatnit reklamaci dle Reklamačního řádu tímto není dotčeno.

Příloha č. 4: Všeobecné podmínky věrnostního programu Muziker SMILE

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Tyto Všeobecné podmínky věrnostního programu MUZIKER SMILE (dále jen „podmínky členství“) upravují podmínky členství ve věrnostním programu MUZIKER SMILE (dále jen „klub“) a s tím související vztahy mezi provozovatelem klubu, kterým je Muziker, a.s., se sídlem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 840 773, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, Vložka č. 3337/B (dále jen „provozovatel“) a členem klubu, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která projevila vůli stát se členem klubu a splnila podmínky členství (dále jen „člen klubu“ nebo „člen“) (provozovatel a člen klubu dále i samostatně „smluvní strana“ nebo spolu „smluvní strany“).

1.2. Věrnostní zákaznický systém MUZIKER SMILE představuje systém výhod pro zákazníky společnosti Muziker. Přestože tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu, výhody klubu lze využívat i v kamenných provozech prodávajícího.

1.3. Tyto podmínky členství představují nedílnou součást těchto VOP, ve kterých se provozovatel označuje i jako prodávající. Člen klubu nemusí být zároveň kupujícím ve smyslu těchto VOP.

1.4. Pojmy nedefinované v této příloze mají stejný význam, jaký jim přiznává první část VOP, je-li kupujícím spotřebitel, nebo druhá část VOP, je-li kupujícím podnikatel.

2. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ

2.1. Členství v klubu vzniká přidělením věrnostní karty člena (dále jen „věrnostní karta“), která je členovi doručena prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) po jeho úspěšné registraci členství.

2.2. Členství lze zaregistrovat jako součást registrace zákazníka na internetové stránce nebo na některém z kamenných provozů provozovatele, a to buď při vytvoření objednávky nebo samostatně. Dále lze členství zaregistrovat tak, že zákazník, který si v minulosti založil zákaznické konto, avšak bez současné registrace do klubu, odešle novou objednávku ve stavu aktivního přihlášení do tohoto konta. Registrace účtu na internetových stránkách provozovatele bez registrace v klubu není možná.

2.3. Registrace členství se zpětnou platností není možná. Rovněž není možné zpětné nárokování výhod klubu. Jde-li o registraci do klubu podle čl. 2.2. druhé věty těchto podmínek členství, členství v klubu nevznikne dříve, než v den odeslání objednávky.

2.4. Členství je bezplatné a vzniká na dobu neurčitou.

2.5. Členství v klubu, věrnostní karta a výhody klubu jsou nepřenosné.

2.6. Členství zaniká zrušením registrace členství provozovatelem. Provozovatel zruší členství na základě písemného vypovězení členství členem klubu nebo na základě vlastního rozhodnutí. Provozovatel zruší členství zejména v případě, pokud člen porušil podmínky členství nebo má-li provozovatel důvodné podezření, že člen využívá klub v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy nebo pro porušování práv třetích osob, pro napomáhání trestné činnosti či pro důvodné podezření, že skutečným uživatelem klubu nebo zákaznického účtu je jiná osoba než zaregistrovaná osoba. Vypoví-li člen klubu členství, provozovatel členství zruší v přiměřené lhůtě ode dne přijetí výpovědi členství.

2.7. Bez ohledu na způsob a důvod zániku, zánikem členství dochází k nenávratné ztrátě všech nespotřebovaných disponibilních a rezervovaných bodů a deaktivaci věrnostní karty člena.

3. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU

3.1. Výhodami členství v klubu je zejména:

 1. Systém věrnostních bodů,
 2. Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy,
 3. Prodloužená záruka
(dále jen „výhody členství“).

3.2. Výhody členství podle písm. b) a c) předchozího odstavce může využívat pouze člen, který je spotřebitelem.

3.3. Výpočet výhod v ods. 3.1 je minimální rozsah výhod. Aktuální rozsah výhod je uveřejněn na webové stránce provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo rozsah výhod měnit.

4. SYSTÉM VĚRNOSTNÍCH BODŮ

4.1. Systémem věrnostních bodů se rozumí věrnostní systém sbírání bodů a jejich uplatňování způsobem a za podmínek stanovených těmito podmínkami členství.

4.2 Člen získá body uskutečněním nákupu zboží u provozovatele. Množství bodů, které může člen po splnění podmínek získat, se odvíjí od kupní ceny za zboží, přičemž platí, že za každé zaplacené euro získá člen jeden bod. V případě, že se kupní cena zboží uvádí v měně jiné než euro, body budou přepočteny kurzem aktuálně používaným provozovatelem a kupujícímu zobrazeny v košíku, resp. během nákupního procesu. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení připsat za koupi konkrétního produktu jiné množství bodů (méně nebo více), než je uvedeno v tomto odstavci.

4.3. Podmínkou získání bodů je

 1. při nákupu prostřednictvím e-shopu: členství v klubu, vlastnictví věrnostní karty, registrace k zákaznickému účtu na internetové stránce provozovatele, realizace nákupu ve stavu přihlášení se k zákaznickému účtu a pozitivní bodová hodnota uveřejněná na detailu produktové položky v katalogu sortimentu na e-shopu;
 2. při nákupu v kamenné provozovně: členství v klubu, prokázání vlastnictví věrnostní karty (předložením věrnostní karty, prokázáním čísla věrnostní karty nebo uvedením e-mailové adresy, která se váže k registraci), platná registrace k zákaznickému účtu na internetové stránce provozovatele a pozitivní bodová hodnota uveřejněná na detailu příslušné produktové položky v katalogu sortimentu na internetové stránce provozovatele.

4.4. Je-li kupní cena za zboží individuálně sjednána nebo upravena nebo pokud člen uplatní slevový kupón na zboží nebo na celou objednávku, nárok na získání bodů příslušející tomuto zboží nebo objednávce se může snížit, případně nemusí vzniknout vůbec. Rovněž nevznikne nárok na získání bodů za nákup zboží, které je předmětem objednávky, ve kterém byly dříve získané body i jen částečně uplatněny. Body nelze uplatnit v objednávce, za kterou mají být získány.

4.5. Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu, získané body budou členovi připsány a člen jimi bude moci disponovat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí zboží. Byla-li smlouva uzavřena v kamenné prodejně, získané body budou členovi připsány a člen jimi může disponovat ihned; to neplatí, pokud člen zvolil možnost platby na splátky nebo na fakturu. V takovém případě získané body budou členovi připsány a člen jimi bude moci disponovat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode dne přijetí platby provozovatelem.

4.6. Aktuální počet disponibilních bodů se členovi klubu zobrazí ve stavu aktivního přihlášení do jeho zákaznického účtu nebo při nákupu na některé z prodejen na pokladním bloku za uskutečněný nákup, případně mu tuto informaci poskytne na požádání zákaznický personál kamenné prodejny.

4.7. Pokud člen klubu neuskuteční nový nákup pomocí věrnostní karty ve stavu aktivního přihlášení nebo v kamenném obchodě do 24 měsíců od posledního nákupu, jeho dosud získané body propadnou. Skutečnost, zda při tomto novém nákupu došlo k získání nových nebo uplatnění disponibilních bodů, není rozhodující.

4.8. Získané body lze uplatnit tak, že člen před odesláním objednávky zvolí, jaké množství disponibilních bodů v objednávce využije. Takto zvolený počet bodů se promítne do snížení kupní ceny, přičemž platí, že za každý využitý bod se kupní cena snižuje o jeden eurocent. Tímto způsobem je možné získat zboží i bezplatně, pokud dojde ke snížení kupní ceny na hodnotu 0 € (slovem: nula eur).

4.9. Získané body lze uplatnit pouze prostřednictvím e-shopu provozovatele. Uplatnění bodů při nákupu v kamenné prodejně provozovatele není možné.

4.10. V případě odstoupení od kupní smlouvy jednou ze smluvních stran kterýmkoli způsobem není provozovatel povinen vrátit uplatněné body členovi klubu. Pokud člen klubu uplatněním bodů nesnížil kupní cenu na hodnotu 0 € a zaplatil sníženou kupní cenu, provozovatel mu vrátí platbu pouze ve výši takto snížené kupní ceny.

5. PRODLOUŽENÁ LHŮTA K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Člen klubu má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu i bez uvedení důvodu i v období po uplynutí zákonné 14-ti denní lhůty na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty 30 dnů ode dne doručení zboží (dále jen „prodloužená lhůta“).

5.2. Podmínkou pro uplatnění tohoto práva je členství v klubu, vlastnictví věrnostní karty a odeslání objednávky ve stavu přihlášení se k zákaznickému účtu. Právo na odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě se vztahuje pouze na zboží, které je předmětem objednávky podle předchozí věty a které je nepoškozené a bez známek použití v původním balení.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě provozovatel nevrátí členovi klubu peněžní platbu, ale mu poskytne finanční kredit ve výši kupní ceny, který může člen klubu uplatnit při dalším nákupu u provozovatele.

5.4. Odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě není možné ve stejných případech, kdy není možné odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Ostatní ustanovení těchto VOP o odstoupení od smlouvy se použijí přiměřeně.

5.5. Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy dle těchto VOP ani právo uplatnit reklamaci dle Reklamačního řádu tímto není dotčeno.

6. PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

6.1. Na zboží, na které se vztahuje záruční doba v trvání nejméně 24 měsíců, se při splnění podmínek stanovených tímto čl. 6 vztahuje doplňková služba Prodloužená záruka.

6.2. Podmínkou pro vznik Prodloužené záruky je členství v klubu, vlastnictví věrnostní karty a odeslání objednávky ve stavu přihlášení se k zákaznickému účtu. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na zboží, které je předmětem objednávky dle předchozí věty.

6.3. Služba Prodloužená záruka se členovi klubu aktivuje automaticky a bezúplatně na dobu jednoho roku. V případě, že si člen klubu objednal doplňkovou službu Prodloužená záruka i za úplatu, resp. nad rámec této výhody členství, prodlužuje se tato objednaná Prodloužená záruka o jeden rok.

6.4. Na Prodlouženou záruku poskytovanou členům klubu se vztahují ustanovení těchto VOP o doplňkové službě Prodloužená záruka.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Na vztahy mezi provozovatelem a členem klubu neupravené těmito podmínkami se vztahují Všeobecné obchodní podmínky provozovatele.

7.2. Provozovatel neodpovídá za

 1. škodu způsobenou zneužitím věrnostní karty;
 2. omezení využívání klubu z důvodů na straně třetích osob (např. obchodní partner provozovatele);
 3. omezení využívání klubu z důvodů, které nastaly nezávisle na vůli nebo jednání provozovatele;

7.3. Provozovatel je oprávněn pozastavit provoz klubu nebo využívání výhod členství

 1. z důvodu bezpečnosti;
 2. z důvodu vyšší moci;
 3. na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci;
 4. k umožnění provedení oprav a prací potřebných k provozu, revizi nebo údržbě technických zařízení umožňujících provoz klubu;
 5. z jiného důvodu, který sleduje oprávněné zájmy provozovatele nebo jednoho nebo více členů klubu.

7.4. O pozastavení provozu klubu nebo využívání výhod členství provozovatel informuje člena klubu prostřednictvím oznámení zveřejněném na internetové stránce provozovatele.